Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. ‘REHBO’: Rolf Huyg, h.o.d.n. REHBO;
b. ‘opdrachtgever’: de partij die met REHBO in onderhandeling treedt of met haar een overeenkomst sluit;
c. ‘cursist’: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt;
d. ‘cursus’: cursus, training, opleiding of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of het vergroten van vaardigheden;
e. ‘de voorwaarden’: de onderhavige algemene voorwaarden;

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij REHBO goederen en/of diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert.

Artikel 3. Inschrijving
1. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en door ondertekening met uw handtekening bevestigt u akkoord te gaan met de algemene leveringsvoorwaarden. Ook aanmelding per email bevestigt akkoordverklaring met de leveringsvoorwaarden.
2. De cursist verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het gehele cursusgeld, ongeacht of gedeeltelijk de lessen worden gevolgd.
3. Bij minder dan 6 inschrijvingen, en niet op eigen locatie, is REHBO gerechtigd om opleidingen samen te voegen, door te schuiven naar een andere datum of geen doorgang te laten vinden.

Artikel 4. Opleidingsregels
Indien een cursist zich tijdens de opleiding misdraagt, kan hem door de docent verdere deelneming aan de opleiding worden geweigerd.

Artikel 5. Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle prijsopgaven van REHBO zijn vrijblijvend en inclusief BTW.
2. De door REHBO gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen.
3. Een overeenkomst tussen REHBO en opdrachtgever komt tot stand indien door REHBO een schriftelijke opdrachtbevestiging is afgegeven of indien REHBO met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang heeft gemaakt.
4. Mondelinge toezeggingen, aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken verbinden REHBO slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
5. Prijsopgaven/aanbiedingen van REHBO gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. De opdrachtgever is verplicht REHBO te informeren over feiten of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.

Artikel 6. Reis en verblijfkosten
Reis- en verblijfkosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen.

Artikel 7. Annulering door opdrachtgever of cursist
Op het moment dat REHBO de schriftelijke annulering ontvangt, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht, mits er in overleg een nieuwe afspraak gemaakt wordt:
– in geval van een “maatwerk” opleiding wordt 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
– binnen twee weken voor aanvang van de cursusovereenkomst wordt 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
– binnen 48 uur voor aanvang van de cursusovereenkomst wordt de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
– bij absentie van de deelnemer zonder reden van opgave wordt de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.

Artikel 8. Verschuiving / naamswijziging / verhindering
Een aanvraag tot verschuiving dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus schriftelijk in ons bezit te zijn.
– Absentie van een cursist, door ziekte of verhindering, tijdens de opleiding geeft geen recht tot restitutie of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9. Betaling
1. De betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar op de factuur vermelde bankrekening. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege jegens REHBO in verzuim en is REHBO gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onverminderd haar overige wettelijke en contractuele rechten.
2. Indien REHBO zich genoodzaakt ziet om de incasso van de vordering uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden daarbij vastgesteld op 25% van het factuurbedrag met een minimum van € 125,00 en in ieder geval met als minimum het geldende incassotarief dat wordt gehanteerd door advocaten en incassobureaus.

Artikel 10. Annulering door REHBO
REHBO behoudt zich het recht voor om de cursus voor aanvang te annuleren. De opdrachtgever wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. REHBO zal in overleg met de opdrachtgever een nieuwe overeenkomst bespreken. Annulering geeft geen recht op schadevergoeding door REHBO

Artikel 11. Wijzigingen
Wijzigingen van de overeenkomst binden partijen nadat ze eerst schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen bevoegdelijk zijn ondertekend.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. REHBO is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld is te wijten. REHBO is niet aansprakelijk voor gevolgschade en/of bedrijfsschade.
2. REHBO is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever en/of cursist lijdt als gevolg van het annuleren van een cursus door REHBO.
3. De aansprakelijkheid van REHBO is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde.
4. Iedere deelnemer dient te zijn verzekerd tegen financiële gevolgen van ongevallen en andere schade, veroorzaakt of opgelopen tijdens de opleiding. REHBO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onmiddellijke gevolgen van cursisten onder REHBO’s georganiseerde opleiding of instructie. Dit geld ook voor enig gevolg van het niet juist uitvoeren en het niet juist opvolgen van, door of namens de leiding gegeven aanwijzingen of onjuist gebruik van het gehuurde of ter praktijkoefening te gebruiken materiaal.

Artikel 13. Klachten
1. Onder klachten wordt verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
2. De opdrachtgever is verplicht op straffe van verval van recht een klacht met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst en de samenhangende administratieve procedure schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de cursus en deze te richten aan REHBO.
3. In geval van gerechtvaardigde klachten is REHBO gehouden tot het – naar keuze van REHBO – binnen een redelijke termijn herstellen van fouten, dan wel tot het binnen een redelijke termijn vervangen van de diensten, dan wel tot restitutie van de vergoeding, ontvangen voor de diensten.

Artikel 14. Overmacht
1. REHBO is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar contractuele verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, nalatigheden van hulppersonen van REHBO, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3. REHBO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
4. In geen geval is REHBO gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 15. Rechten van intellectuele eigendom
1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van REHBO is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 16. Toepasselijk recht
1. De overeenkomst tussen REHBO en opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht.
2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost en voor zover dat niet in strijdt is met de wet worden voorgelegd aan de bevoegde Burgerlijk Rechter.

Neem contact op met ons 0611426641 of via:

Rolf_Huyg_REBO_EHBO_instructeur

Uw Instructeur

Mijn naam is Rolf Huyg. Ik ben uw gediplomeerde, enthousiaste instructeur voor de praktijkgerichte cursussen bij REHBO.
Lees verder >

Kenmerkend is de praktijkgerichte aanpak en persoonlijke betrokkenheid om cursisten voor te bereiden op diverse ongevalssituaties. Ook een Engelstalige cursus is mogelijk.
Lees verder >

Bent u geïnteresseerd in een van de voordelige en leerzame cursussen? Neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Lees verder >

Voor verenigingen, bedrijven, scholen en kinderopvang organisaties heb ik op maat gemaakte pakketten.
Lees verder >